БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
24.09.2020 № 137
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 84 від 05.08.2021 (v0084500-21) )

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону (679-14) України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону (2121-14) України "Про банки і банківську діяльність", у зв'язку з установленням постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (211-2020-п) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) та постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 (641-2020-п) "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби, з метою мінімізації негативного впливу таких обмежень на банківську систему під час оцінки стійкості банків у 2020 році та контролю за виконанням банками програм капіталізації/реструктуризації, погоджених за результатами проведеної у 2019 році оцінки стійкості, що здійснюється згідно з Положенням про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України (v0141500-17) , затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 (зі змінами), Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 09 липня 2019 року № 90 (v0090500-19) "Про особливості здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2019 році" (зі змінами) такі зміни:
1) пункти 2- 5 - 2-7 виключити;
2) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Банк, щодо якого оцінка стійкості у 2019 році проводилась із застосуванням трьох етапів, за результатами якої Національний банк визначив необхідний рівень нормативів достатності капіталу, продовжує виконання заходів, передбачених програмою капіталізації/реструктуризації, погодженою Національним банком / забезпечує дотримання необхідного рівня нормативів достатності капіталу до 31 грудня 2020 року.".
2. Унести до постанови Правління Національного банку України від 13 липня 2020 року № 100 (v0100500-20) "Про особливості здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2020 році та контролю за виконанням банками програм капіталізації/реструктуризації, погоджених за результатами проведеної у 2019 році оцінки стійкості, у зв'язку з установленням карантину та запровадженням обмежувальних заходів" такі зміни:
1) пункти 1, 4-7 викласти в такій редакції:
"1. Здійснити у 2020 році оцінку стійкості банків, зазначених у додатку 1 до цієї постанови, із застосуванням одного (першого) етапу оцінки стійкості.";
"4. Результати оцінки стійкості банку зазначаються у Звіті про результати оцінки стійкості банку в 2020 році, вимоги до складання якого визначені в додатку 2 до цієї постанови.
5. Правління Національного банку розглядає результати оцінки стійкості банків і банківської системи України до 01 грудня 2020 року.
6. Національний банк і банки не здійснюють опублікування результатів оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2020 році.
7. Заходи впливу не застосовуються до банків, які здійснюють діяльність відповідно до програм капіталізації/реструктуризації, погоджених Національним банком за результатами проведеної у 2019 році оцінки стійкості, за недосягнення необхідного рівня нормативів достатності капіталу / невиконання заходів, передбачених програмами капіталізації/реструктуризації, якщо:
1) банк забезпечив досягнення необхідного рівня нормативів достатності капіталу / виконання заходів, передбачених програмою капіталізації/реструктуризації, у строк до 31 грудня 2020 року;
2) недосягнення необхідного рівня нормативів достатності капіталу/невиконання заходів, передбачених програмою капіталізації/реструктуризації, спричинено негативним впливом карантину на показники діяльності банку та/або його боржників/контрагентів.";
2) у додатку до постанови слово "Додаток" замінити словом і цифрою "Додаток 1";
3) постанову доповнити новим додатком 2, що додається.
3. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко
"Додаток 2
до постанови Правління
Національного банку України
13 липня 2020 року № 100

ВИМОГИ

до складання Звіту про результати оцінки стійкості банку у 2020 році

1. Звіт про результати оцінки стійкості банку у 2020 році складається на підставі Звіту про результати першого етапу оцінки стійкості банку та має містити таку інформацію:
1) результати проведеної аудитором оцінки якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями банку, уключаючи інформацію про визначений розмір кредитного ризику, наявність/відсутність потреби в коригуванні розміру кредитного ризику та/або вартості забезпечення;
2) результати проведеної аудитором перевірки достовірності оцінки вартості нерухомого майна, що обліковується банком за балансовими рахунками, уключаючи інвестиційну нерухомість, необоротні активи, утримувані для продажу, нерухоме майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя;
3) значення нормативів Н2 та Н3 за даними аудитора, розраховані за результатами оцінки якості активів та прийнятності забезпечення, наявність/відсутність розбіжностей у значенні нормативів Н2 та Н3 за даними банку і аудитора;
4) результати проведеної аудитором оцінки стану списання знецінених фінансових активів банку;
5) інша інформація, яка є важливою для розуміння та об'єктивної оцінки результатів оцінки стійкості банку.
2. Звіт про результати оцінки стійкості банку у 2020 році підписується директором Департаменту банківського нагляду або особою, яка виконує його обов'язки.".