БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
15.07.2021 № 499
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 серпня 2021 р.
за № 997/36619

Щодо забезпечення направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" (448/96-ВР) , Закону України "Про депозитарну систему України" (5178-17) , Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (3480-15) , з метою забезпечення направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148 (z0408-17) "Щодо порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 408/30276, такі зміни:
заголовок викласти в такій редакції:
"Щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України";
у пункті 1 слово "акціонерам" замінити словами "та інформації".
2. Внести зміни до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України (z0408-17) , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 408/30276, виклавши його в новій редакції, що додається.
3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Барамію І.
Голова Комісії
Р. Магомедов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
07 березня 2017 року № 148
(у редакції рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 15 липня 2021 року № 499)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 серпня 2021 р.
за № 997/36619

ПОРЯДОК

направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює послідовність дій осіб, які відповідно до законодавства, установчих або інших документів, передбачених законодавством, направляють повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України, а також послідовність дій професійних учасників депозитарної системи України, депозитаріїв-кореспондентів, номінальних утримувачів для забезпечення направлення таких повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України.
Направлення професійними учасниками депозитарної системи України повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України згідно з цим Порядком (у тому числі виконання дій щодо направлення повідомлення або іншої інформації засобами електронної пошти, мобільного зв’язку, іншими способами, визначеними договором та/або внутрішніми документами професійних учасників депозитарної системи України) є інформаційною депозитарною операцією в рамках провадження депозитарної діяльності відповідно до закону.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
адреса електронної пошти для направлення повідомлень або іншої інформації - адреса електронної пошти, яка зазначена депозитарною установою в анкеті рахунку в цінних паперах у Центральному депозитарії цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) як така, з якої депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, та розміщена на вебсайті Центрального депозитарію відповідно до його внутрішніх документів;
вид повідомлення або інформації - інформація про назву події (випадку), з настанням якої (якого) пов’язано направлення особою повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України;
дата обліку - дата, визначена особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України власникам цінних паперів відповідного випуску емітента, станом на яку визначаються особи - власники цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація відповідно до цього Порядку;
операційний день - визначений внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи строк роботи, протягом якого Центральний депозитарій, депозитарна установа провадить операції з депозитарної діяльності;
номер телефону для направлення повідомлень або іншої інформації - номер телефону, зазначений депозитарною установою в анкеті рахунку в цінних паперах у Центральному депозитарії як такий, з якого депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, та/або як такий, який зазначається в текстовому повідомленні, що направляється депозитарною установою на номер контактного мобільного телефону депонента згідно з цим Порядком, та розміщений на вебсайті Центрального депозитарію відповідно до його внутрішніх документів;
розміщення посилання на копію повідомлення або іншої інформації - розміщення депозитарною установою на власному вебсайті адреси вебсторінки на вебсайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію повідомлення або інформації, отриманої від особи, яка направляє повідомлення або іншу інформацію, із зазначенням найменування особи, коду за ЄДРПОУ, виду повідомлення або інформації, а також інформації про те, що посилання розміщено в порядку направлення повідомлення або інформації через депозитарну систему України.
3. Відповідно до цього Порядку власник цінних паперів певного випуску цінних паперів емітента може здійснювати направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України всім іншим власникам цінних паперів цього випуску, які є такими на дату обліку, або тільки тим, які на цю дату є власниками цінних паперів цього випуску в обсязі, що не менше чи не більше визначеного ним розміру.
4. Центральний депозитарій надає послуги щодо направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України відповідно до цього Порядку та умов:
договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного з емітентом, якщо особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію, є емітент;
депозитарного договору, укладеного з депозитарною установою, депонент якої є особою, яка (якій) направляє (направляється) повідомлення або інша інформація, або яка обслуговує рахунок у цінних паперах номінального утримувача, клієнт (клієнт клієнта) якого є власником цінних паперів, який є особою, яка (якій) направляє (направляється) повідомлення або інша інформація, або у разі надання депозитарною установою відповідно до законодавства послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів особі, яка направляє повідомлення або іншу інформацію;
договору, який передбачає надання послуг щодо направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, укладеного з особою, яка направляє (якій направляється) повідомлення або інша інформація (крім випадку, коли особою, яка направляє (якій направляється) повідомлення або інша інформація, є емітент).
5. Депозитарна установа надає депоненту послуги щодо направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України відповідно до цього Порядку та умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з таким депонентом, який є особою, яка направляє (якій направляється) повідомлення або інша інформація.
У разі коли особою, яка направляє (якій направляється) повідомлення або інша інформація, є власник цінних паперів, який є клієнтом (клієнтом клієнта) номінального утримувача, рахунок у цінних паперах якого обслуговує депозитарна установа, відповідна депозитарна установа надає послуги щодо направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України відповідно до цього Порядку та умов договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.
6. Центральний депозитарій, депозитарні установи, номінальні утримувачі, депозитарії-кореспонденти не відповідають за достовірність та відповідність вимогам законодавства, установчим або іншим документам, передбаченим законодавством, повідомлення або іншої інформації, що направляється особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України відповідно до вимог цього Порядку, а також не відповідають за правильність зазначення особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України, інформації про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України (далі - особа (особи), якій (яким) направляється повідомлення або інша інформація).
Центральний депозитарій, депозитарна установа, номінальний утримувач, депозитарій-кореспондент не мають права вносити зміни до повідомлення або іншої інформації, що направляється через депозитарну систему України та/або інформації про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація, яка зазначена особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України.
7. У разі внесення особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України, виправлень/змін до таких повідомлення або іншої інформації, що направлені відповідно до вимог цього Порядку через депозитарну систему України (далі - зміни до повідомлення або іншої інформації), відповідна особа забезпечує направлення змін до повідомлення або іншої інформації в порядку, передбаченому цим Порядком для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України, із зазначенням у розпорядженні про направлення повідомлення або іншої інформації позначки "зміни до повідомлення або іншої інформації".
8. Порядок підтвердження виконання Центральним депозитарієм, депозитарними установами необхідних дій, визначених цим Порядком, щодо направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України визначається внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи відповідно.

II. Направлення повідомлень або іншої інформації власникам цінних паперів через депозитарну систему України

1. Особа, яка направляє повідомлення або іншу інформацію власникам цінних паперів (у тому числі власник цінних паперів, який має відповідний договір з Центральним депозитарієм), забезпечує надання Центральному депозитарію в електронній формі в порядку та відповідно до вимог, встановлених внутрішніми документами Центрального депозитарію:
розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України із зазначенням міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів (далі - код цінних паперів) випуску цінних паперів емітента, власнику (власникам) цінних паперів якого (яким) направляється повідомлення або інша інформація, виду повідомлення або іншої інформації, яка направляється, а також інформації про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України, із зазначенням даних про депозитарну установу, яка обслуговує рахунок такої (таких) особи (осіб), або депозитарія-кореспондента, на рахунку якого обліковуються цінні папери особи (осіб) (крім випадку, якщо особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію власникам цінних паперів, є власник цінних паперів відповідного випуску емітента), або дати, на яку складений (буде складений) реєстр/перелік власників цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація (у разі якщо повідомлення або інша інформація направляється у зв’язку з проведенням загальних зборів акціонерів або зборів власників облігацій всім особам, які є власниками цінних паперів випуску емітента на певну дату), або дати обліку із зазначенням (за необхідності) додаткового критерію щодо власників цінних паперів, яким направляється повідомлення (у разі якщо повідомлення направляється не всім особам, які є власниками цінних паперів випуску емітента на дату обліку);
повідомлення або іншої інформації, яка направляється.
Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено надання додаткових документів та/або інформації для забезпечення направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, зокрема документів, що підтверджують наявність підстав для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України.
У разі якщо особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію, є емітент, та повідомлення направляється всім особам, які є власниками цінних паперів випуску емітента на певну дату, такий емітент не пізніше наступного робочого дня після надання Центральному депозитарію відповідного повідомлення або іншої інформації, яка направляється (якщо пізніший строк не встановлено законодавством), забезпечує розміщення тексту повідомлення або іншої інформації, яка направляється, на вебсайті емітента цінних паперів у мережі Інтернет.
2. Датою направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію власникам цінних паперів, є дата виконання такою особою дій, визначених пунктом 1 цього розділу (крім випадку відмови Центральним депозитарієм у виконанні розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України з підстав, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства).
У разі відмови Центральним депозитарієм у виконанні розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України Центральний депозитарій не виконує дії, передбачені цим Порядком для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України.
3. Центральний депозитарій у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, не пізніше наступного операційного дня після приймання до виконання від особи, яка направляє повідомлення або іншу інформацію власникам цінних паперів, документів, передбачених пунктом 1 цього розділу (якщо пізніший строк не встановлено розпорядженням такої особи, яка направляє повідомлення або іншу інформацію), надає в електронній формі депозитарним установам та депозитаріям-кореспондентам, на рахунку (рахунках) в цінних паперах яких (якої/якого) обліковуються цінні папери відповідного випуску емітента, що належать власникам (власнику) цінних паперів, яким (якому) направляється повідомлення або інша інформація:
1) розпорядження про направлення власникам цінних паперів повідомлення або іншої інформації із зазначенням виду повідомлення або іншої інформації, яка направляється, а також інформації про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України (крім випадку, якщо особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію власникам цінних паперів є власник цінних паперів відповідного випуску емітента), або дати, на яку складений (буде складений) реєстр/перелік власників цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація (у разі якщо повідомлення або інша інформація направляється у зв’язку з проведенням загальних зборів акціонерів або зборів власників облігацій всім особам, які є власниками цінних паперів випуску емітента на певну дату), або дати обліку із зазначенням (за необхідності) додаткового критерію щодо власників цінних паперів, яким направляється повідомлення (у разі якщо повідомлення направляється не всім особам, які є власниками цінних паперів випуску емітента на дату обліку);
2) копію повідомлення або іншої інформації, отриманої від особи, яка направляє повідомлення або іншу інформацію власникам цінних паперів.
Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено надання депозитарним установам та депозитаріям-кореспондентам додаткових документів та/або інформації для забезпечення направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України.
У разі якщо повідомлення або інша інформація направляється всім особам, які є власниками цінних паперів випуску емітента на певну дату, крім випадку, коли інформація направляється власником цінних паперів, який має відповідний договір з Центральним депозитарієм, Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного дня після отримання документів, визначених пунктом 1 цього розділу, забезпечує розміщення копії отриманого повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, на власному вебсайті в мережі Інтернет.
Датою виконання Центральним депозитарієм своїх обов’язків щодо забезпечення направлення власникам цінних паперів повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України є дата виконання Центральним депозитарієм дій, визначених цим пунктом.
4. Депозитарні установи не пізніше наступного операційного дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, визначених пунктом 3 цього розділу, забезпечують направлення копії повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, отриманих від Центрального депозитарію, депонентам, що є власниками цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація, одним із таких способів:
в електронній формі з адреси електронної пошти для направлення повідомлень або іншої інформації на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента;
шляхом направлення з номера телефону для направлення повідомлень або іншої інформації текстового повідомлення, що містить порядок ознайомлення з копією повідомлення, на номер контактного мобільного телефону депонента, якому направляється повідомлення або інша інформація, що зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах.
Депозитарні установи не пізніше наступного операційного дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, визначених пунктом 3 цього розділу, забезпечують направлення копії повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, отриманих від Центрального депозитарію, номінальним утримувачам, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є власники цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація, в електронній формі. Номінальний утримувач забезпечує направлення копії повідомлення або іншої інформації, отриманої від депозитарної установи, власникам цінних паперів, яким направляються такі повідомлення або інша інформація, в порядку, передбаченому договором між ними.
Конкретний спосіб направлення депозитарною установою повідомлення або іншої інформації власникам цінних паперів визначається внутрішніми документами депозитарної установи.
У разі якщо повідомлення або інша інформація направляється всім особам, які є власниками цінних паперів емітента на певну дату, крім випадку, коли повідомлення або інша інформація направляється власником цінних паперів, який має відповідний договір з Центральним депозитарієм, депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, визначених пунктом 3 цього розділу, забезпечує розміщення посилання на копію повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, на власному вебсайті.
У разі якщо повідомлення або інша інформація направляється окремим власникам цінних паперів, серед яких є такі, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються депозитарною установою на підставі договору з акціонерним товариством про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, відповідна депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, визначених пунктом 3 цього розділу, розміщує на власному вебсайті інформацію про направлення акціонерним товариством повідомлення або іншої інформації окремим власникам цінних паперів із зазначенням найменування акціонерного товариства, його коду за ЄДРПОУ, коду цінних паперів випуску цінних паперів емітента, власнику (власникам) цінних паперів якого направляється повідомлення або інша інформація, виду повідомлення та інформації про те, що копію повідомлення або іншої інформації, яка направляється, власники цінних паперів можуть отримати за місцезнаходженням депозитарної установи (із зазначенням місцезнаходження, графіка роботи та контактного номера телефону депозитарної установи).
Внутрішніми документами депозитарної установи, договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача можуть бути передбачені будь-які додаткові способи направлення депозитарною установою копії повідомлення або іншої інформації, отриманих від Центрального депозитарію, та/або інформації, що міститься в такому повідомленні, та/або інформації стосовно розміщення депозитарною установою на власному сайті посилання на адресу вебсторінки на вебсайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію повідомлення або іншої інформації, отриманих від особи, яка направляє таке повідомлення або іншу інформацію.
У разі направлення депозитарною установою власнику цінних паперів копії повідомлення або іншої інформації, отриманих від Центрального депозитарію, у формі паперового документа, копія повідомлення або іншої інформації засвідчується печаткою (у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток)) та підписом уповноваженої особи депозитарної установи.
Копія повідомлення або іншої інформації, отриманих від Центрального депозитарію, може направлятись депозитарною установою депоненту, номінальному утримувачу у формі електронного документа, якщо відповідний спосіб направлення копії повідомлення або іншої інформації передбачено договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача. У такому разі на копію повідомлення або іншої інформації, що направляється у формі електронного документа, накладається кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи депозитарної установи.
Датою виконання депозитарною установою своїх обов’язків щодо забезпечення направлення власникам цінних паперів повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України є дата виконання депозитарною установою обов’язкових дій, визначених цим пунктом, а також направлення повідомлення або іншої інформації додатковими способами, якщо це передбачено внутрішніми документами депозитарної установи та/або договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, та/або договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, або договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача.
5. Депозитарій-кореспондент забезпечує направлення копії повідомлення або іншої інформації, отриманих від Центрального депозитарію, власникам цінних паперів, яким направляються такі повідомлення або інша інформація, в порядку, встановленому законодавством країни місцезнаходження депозитарію-кореспондента.
6. Центральний депозитарій та депозитарні установи забезпечують зберігання на власному вебсайті копії повідомлення або іншої інформації, отриманих від особи, яка направляє повідомлення або іншу інформацію власникам цінних паперів, або посилання на копію повідомлення або іншої інформації, направлених через депозитарну систему України відповідно до вимог цього Порядку, протягом не менше одного року з дати направлення такого повідомлення або іншої інформації.

III. Направлення повідомлень або іншої інформації власником цінних паперів через депозитарну систему України (крім випадку направлення повідомлення або іншої інформації власником цінних паперів, який має відповідний договір з Центральним депозитарієм, іншим власникам цінних паперів випуску)

1. Власник цінних паперів для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему особі (особам), якій (яким) направляються повідомлення або інша інформація, надає депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах відповідного власника цінних паперів, у порядку та відповідно до вимог, встановлених внутрішніми документами такої депозитарної установи:
1) розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації із зазначенням коду цінних паперів випуску цінних паперів емітента, власником цінних паперів якого є особа, яка направляє повідомлення або іншу інформацію, виду повідомлення або іншої інформації, яка направляється, та інформації про особу (осіб), яка (які) має (мають) відповідний договір із Центральним депозитарієм, та якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України.
2) повідомлення або іншу інформацію, яка направляється.
У разі якщо особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України, є власник цінних паперів, який є клієнтом (клієнтом клієнта) номінального утримувача, рахунок у цінних паперах якого обслуговує депозитарна установа, така депозитарна установа отримує від номінального утримувача розпорядження та копію повідомлення, інші документи, які передбачені цим пунктом, у порядку та спосіб, що передбачені внутрішніми документами депозитарної установи.
Внутрішніми документами депозитарної установи може бути передбачено надання додаткових документів та/або інформації для забезпечення направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, зокрема, документів (їх копій), що підтверджують наявність підстав для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України.
У разі направлення власником цінних паперів депозитарній установі повідомлення або іншої інформації у формі паперового документа, відповідне повідомлення або інформація засвідчується підписом депонента або уповноваженої ним особи та печаткою (у разі використання власником цінних паперів, що є юридичною особою, у своїй діяльності печатки (печаток)).
Повідомлення або інша інформація може направлятись депонентом цінних паперів, номінальним утримувачем депозитарній установі у формі електронного документа, якщо відповідний спосіб направлення повідомлення передбачено договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача. У такому разі на повідомлення або іншу інформацію, що направляється у формі електронного документа, накладається кваліфікований електронний підпис власника цінних паперів або уповноваженої ним особи, уповноваженої особи номінального утримувача відповідно.
Внутрішніми документами депозитарної установи, договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача можуть бути передбачені будь-які додаткові способи направлення депозитарній установі повідомлення або іншої інформації.
Датою направлення власником цінних паперів повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України особі (особам), якій (яким) направляються відповідне повідомлення або інша інформація, є дата виконання власником цінних паперів або номінальним утримувачем, клієнтом (клієнтом клієнта) якого є відповідний власник цінних паперів, дій, визначених цим пунктом (крім випадку відмови депозитарною установою у виконанні розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України з підстав, передбачених внутрішніми документами такої депозитарної установи відповідно до законодавства).
У разі відмови депозитарною установою у виконанні розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України депозитарна установа не виконує дії, передбачені цим Порядком для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України.
2. Депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня після приймання до виконання від власника цінних паперів або номінального утримувача повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, та інших документів, визначених пунктом 1 цього розділу (якщо пізніший строк не встановлено власником цінних паперів), здійснює наступні дії:
перевіряє, що особа, яка звернулась до депозитарної установи, є депонентом/клієнтом такої депозитарної установи та на рахунку в цінних паперах цього депонента/клієнта обліковуються належні йому/його клієнтам (клієнтам клієнтів) цінні папери відповідного емітента, що дає підстави для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України, у загальній кількості, зазначеній у повідомленні або іншій інформації, яка направляється. При цьому, якщо особа не є депонентом/клієнтом депозитарної установи або на рахунку в цінних паперах такого депонента/клієнта не обліковуються належні особі/його клієнтам (клієнтам клієнтів) цінні папери відповідного емітента, така депозитарна установа відмовляє у прийманні розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України до виконання;
забезпечує надання Центральному депозитарію в електронній формі розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему із зазначенням коду цінних паперів випуску цінних паперів емітента, власником цінних паперів якого є особа, яка направляє повідомлення або іншу інформацію, виду повідомлення або іншої інформації, яка направляється, та інформації про особу (осіб), яка (які) мають відповідний договір з Центральним депозитарієм, та якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України, а також повідомлення або іншу інформацію, яка направляється, у спосіб та порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального депозитарію та депозитарним договором (крім випадку відмови у прийманні до виконання розпорядження, передбаченого абзацом другим цього пункту).
Датою виконання депозитарною установою своїх обов’язків щодо забезпечення направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України за ініціативою власника цінних паперів є дата виконання депозитарною установою обов’язкових дій, визначених цим пунктом.
3. Центральний депозитарій протягом наступного операційного дня після отримання від депозитарної установи документів, передбачених пунктом 2 цього розділу, направляє в електронній формі копію повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України власником цінних паперів, отриману від депозитарної установи, особі (особам), якій (яким) направляється повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України, у спосіб, визначений внутрішніми документами Центрального депозитарію та/або договором із зазначеною особою (особами), якій (яким) направляється повідомлення або інша інформація. Договором між Центральним депозитарієм та особою, якій направляється повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України, можуть бути передбачені додаткові способи направлення відповідного повідомлення або іншої інформації такій особі.
Датою виконання Центральним депозитарієм своїх обов’язків щодо забезпечення направлення повідомлення або іншої інформації, яка направляється власником цінних паперів через депозитарну систему України, є дата виконання Центральним депозитарієм дій, визначених цим пунктом.

IV. Направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України особам, які мають договір з Центральним депозитарієм (крім повідомлень або іншої інформації, яка направляється власниками цінних паперів)

1. У разі якщо особою (особами), якій (яким) направляється повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України, є особа, яка має договір з Центральним депозитарієм, передбачений пунктом 4 розділу I цього Порядку, який передбачає надання такій особі послуг щодо направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, особа, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України такій особі (крім повідомлень або іншої інформації, яка направляється власниками цінних паперів), забезпечує надання в електронній формі Центральному депозитарію в порядку та відповідно до вимог, встановлених внутрішніми документами Центрального депозитарію:
розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України із зазначенням виду повідомлення або іншої інформації, яка направляється, та інформації про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України;
повідомлення або іншої інформації, яка направляється.
Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено надання додаткових документів та/або інформації для забезпечення направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України, зокрема, документів, що підтверджують наявність підстав для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України.
Датою направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, є дата виконання такою особою дій, визначених цим пунктом (крім випадку відмови Центральним депозитарієм у виконанні розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України з підстав, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства).
У разі відмови Центральним депозитарієм у виконанні розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України, Центральний депозитарій не виконує дії, передбачені цим Порядком, для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України.
2. Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного дня після отримання від особи, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України, документів, передбачених пунктом 1 цього розділу, направляє в електронній формі копію повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, особі (особам), якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація, у спосіб, визначений внутрішніми документами Центрального депозитарію та/або договором з зазначеною особою (особами), якій (яким) направляється повідомлення або інша інформація. Договором між Центральним депозитарієм та особою, якій направляється повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України, можуть бути передбачені додаткові способи направлення відповідного повідомлення або іншої інформації такій особі.
Датою виконання Центральним депозитарієм своїх обов’язків щодо забезпечення направлення повідомлення або іншої інформації особам, зазначеним у пункті 1 цього розділу, є дата виконання Центральним депозитарієм дій, визначених цим пунктом.
Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Курочкіна