БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 серпня 2021 р. № 818
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 81
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2021 р. № 818

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Примірному положенні про центр надання адміністративних послуг (118-2013-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 16, ст. 557; 2016 р., № 70, ст. 2353):
1) пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
"1. Центр надання адміністративних послуг (далі - центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг:
Київською, Севастопольською міською, районною у мм. Києві, Севастополі держадміністрацією (далі - держадміністрація);
міською, селищною, сільською радою;
військово-цивільною адміністрацією населеного пункту (населених пунктів).
2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як постійно діючого робочого органу або виконавчого органу (його структурного підрозділу) міської, селищної, сільської ради, військово-цивільної адміністрації чи держадміністрації приймається міською, селищною, сільською радою, керівником військово-цивільної адміністрації або головою відповідної держадміністрації.
Вибір місця розташування центру, його територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів здійснюється в межах території міської, селищної, сільської територіальної громади, яку він обслуговує, з урахуванням територіальної доступності, яка визначається відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги" (5203-17) .";
2) у пункті 4:
у підпункті 2 слова "та поліпшення якості їх надання" виключити;
у підпункті 3 слова ", що надаються через адміністратора" замінити словами "у центрі";
доповнити пункт підпунктами 4 і 5 такого змісту:
"4) проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України "Про адміністративні послуги" (5203-17) , визначення та вжиття заходів до підвищення рівня якості їх надання, оприлюднення інформації про результати моніторингу та вжиті заходи;
5) забезпечення процесу автоматизації прийому документів та надання адміністративних послуг шляхом використання інформаційних систем та систем електронного документообігу.";
3) пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг адміністратором, у тому числі шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Центр, утворений як постійно діючий робочий орган, забезпечує надання адміністративних послуг із залученням до його роботи посадових осіб окремих виконавчих органів (структурних підрозділів) органу, що утворив центр. Перелік таких посадових осіб визначається головою держадміністрації, міським, селищним, сільським головою, керівником військово-цивільної адміністрації.
На підставі узгоджених рішень органу, що прийняв рішення про утворення центру, та суб’єкта надання адміністративних послуг окремі адміністративні послуги можуть надаватися через центр посадовими особами такого суб’єкта. Зазначені послуги надаються виключно у разі, коли вони не можуть бути надані у центрі адміністратором або їх надання адміністратором є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів. В узгоджених рішеннях зазначаються обґрунтування їх прийняття.
Посадові особи суб’єктів надання адміністративних послуг зобов’язані дотримуватися вимог щодо часу прийому та інших вимог до організації роботи у центрі, встановлених органом, що прийняв рішення про утворення центру.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, його територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів, визначається органом, що прийняв рішення про утворення центру.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, повинен обов’язково включати:
адміністративні послуги, суб’єктом надання яких є відповідна рада (її виконавчі органи або посадові особи);
адміністративні послуги органів виконавчої влади та адміністративні послуги, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через центри, за переліком, визначеним відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги" (5203-17) .";
4) у пункті 6 слова "(посадової особи)" виключити, а після слів "електропостачання тощо)" доповнити словами ", а також надання суб’єктам звернення можливості самостійно звернутися за отриманням адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання ними місць для самообслуговування";
5) доповнити Примірне положення (118-2013-п) пунктом 7-1 такого змісту:
"7-1. У приміщенні, де розміщується центр, за рішенням органу, що його утворив, проводяться соціальні, культурні, просвітницькі та інші заходи, спрямовані на задоволення потреб та інтересів міської, селищної, сільської територіальної громади, розвиток громадянського суспільства, якщо вони не перешкоджають наданню адміністративних послуг.
У центрі за рішенням органу, що його утворив, може здійснюватися прийом суб’єктів звернення з надання безоплатної правової допомоги.";
6) пункти 9-11 викласти в такій редакції:
"9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи держадміністрації, міської, селищної, сільської ради, військово-цивільної адміністрації, яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання, а у разі утворення центру як постійно діючого робочого органу також до окремих посадових осіб виконавчих органів (структурних підрозділів) органу, що утворив центр, на яких у встановленому порядку покладені всі або окремі завдання адміністратора.
За рішенням органу, що прийняв рішення про утворення центру, окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.
З метою належної організації надання адміністративних послуг через центри адміністратори, староста та інші особи, на яких покладається виконання завдань адміністратора, беруть участь в навчанні, яке може проводитися за участю суб’єкта надання адміністративних послуг у випадках, визначених законодавством.
10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.
Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається органом, що прийняв рішення про утворення центру. Рекомендована кількість адміністраторів становить у міських, селищних, сільських територіальних громадах з населенням:
до 5 тис. осіб - не менш як дві особи;
від 5 до 10 тис. осіб - не менш як чотири особи;
від 10 до 20 тис. осіб - не менш як шість осіб;
від 20 до 50 тис. осіб - не менш як вісім осіб;
від 50 до 100 тис. осіб - не менш як 12 осіб;
більш як 100 тис. осіб - не менш як 15 осіб.
Для територіального підрозділу кількість адміністраторів може становити не менш як дві особи.
11. Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру або порядкового номера печатки (штампа) та найменування центру.";
7) у пункті 12:
доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) складення у випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу суб’єкта звернення заяв в електронній формі, їх друк і надання суб’єкту звернення для перевірки та підписання;";
у підпункті 6 слова "у випадках, передбачених законом" замінити словами "за рішенням органу, який прийняв рішення про утворення центру";
доповнити пункт підпунктами 6-1 і 9 такого змісту:
"6-1) надання адміністративних послуг в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;";
"9) консультування суб’єктів звернення щодо отримання ними адміністративних послуг, що надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання місць для самообслуговування.";
8) у пункті 14 слова "Київської та Севастопольської міської, районної держадміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради утворюється відповідний структурний підрозділ (виконавчий орган)" замінити словами "відповідної держадміністрації, міської, селищної, сільської ради, військово-цивільної адміністрації утворюється (визначається) виконавчий орган (структурний підрозділ)";
9) пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. У разі утворення центру як постійно діючого робочого органу його очолює керівник виконавчого органу (структурного підрозділу), на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.
Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.";
10) пункт 16 доповнити підпунктом 5-1 такого змісту:
"5-1) забезпечує визначення потреб у навчанні та навчання, у тому числі з використанням Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформи Центрів Дія), адміністраторів, старост та інших осіб, на яких покладається виконання завдань адміністратора, зокрема до початку виконання (у тому числі тимчасово) посадових обов’язків адміністратора або після перерви у роботі понад три місяці, у разі зміни порядку надання послуг, запровадження надання нових послуг.";
11) пункт 18 викласти в такій редакції:
"18. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов для отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної території територіальної громади за рішенням органу, що утворив центр, можуть утворюватися територіальні підрозділи центру та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів такого центру, в яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, визначеного органом, що прийняв рішення про його утворення.
Організаційне забезпечення діяльності територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів здійснюється центром, утвореним як виконавчий орган (структурний підрозділ), або виконавчим органом (структурним підрозділом), що здійснює матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності центру, утвореного як постійно діючий робочий орган.";
12) у пункті 19:
абзац другий викласти в такій редакції:
"У центрах, утворених держадміністраціями, у тому числі їх територіальних підрозділах, міськими радами, військово-цивільними адміністраціями міст, час прийому суб’єктів звернень становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день.";
абзац четвертий після слова "віддалених" доповнити словами "(у тому числі пересувних)";
в абзаці п’ятому слово "та" замінити словами ", а у центрах, утворених держадміністраціями, міськими, селищними радами, військово-цивільними адміністраціями міст, селищ, -";
13) у тексті Примірного положення (118-2013-п) слова "(посадовою особою)" у всіх відмінках виключити.
2. У Примірному регламенті центру надання адміністративних послуг (588-2013-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2396; 2016 р., № 77, ст. 2571; 2019 р., № 66, ст. 2275; 2021 р., № 13, ст. 538):
1) пункт 1 після слова "віддалених" доповнити словами "(у тому числі пересувних)";
2) у пункті 5:
абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
"На вході до приміщення (будівлі) розміщуються вивіска з позначенням "Центр надання адміністративних послуг" або "Центр Дії", яке дублюється у тактильному вигляді та шрифтом Брайля. Позначення "Центр надання адміністративних послуг" та "Центр Дії" можуть розміщуватися одночасно.
Перед входом до приміщення розміщуються тактильні та контрастні позначки для осіб з інвалідністю з порушеннями зору.";
абзац четвертий після слів "повинен бути облаштований" доповнити словами "кнопкою виклику,";
доповнити пункт після абзацу п’ятого новими абзацами такого змісту:
"Облаштування центру позначенням "Центр Дії", навігаційними табличками (табличками, які використовуються для орієнтування у центрі), піктограмами здійснюється за зразками згідно з додатками 1-4.
Для оздоблення стін рекомендоване використання кольорів згідно з додатком 5.
У кольорі чи елементах меблів рекомендованим є використання хоча б одного з кольорів, яким оздоблено стіни центру.
Облаштування центру здійснюється з дотриманням вимог щодо інклюзивності будівель і споруд, передбачених Державними будівельними нормами ДБН В.2.2-40:2018 "Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення" стосовно їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом десятим;
3) у пункті 8:
абзац другий викласти в такій редакції:
"У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, постери (плакати) та/або інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг, а також інформацію щодо можливостей отримання послуг он-лайн в електронному вигляді, інформацію щодо здійснення консультування підприємців ("Дія. Бізнес") (у разі проведення такого консультування в приміщеннях центру), інформацію щодо здійснення прийому суб’єктів звернення з надання безоплатної правової допомоги (у разі проведення такого прийому в приміщеннях центру), а також інформацію щодо електронного урядування та електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, цифрових інновацій та технологій.";
абзац четвертий після слова "віддалене" доповнити словами "(у тому числі пересувне)";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Для встановлення зворотного зв’язку із суб’єктами звернень в електронній формі у зазначеному приміщенні розміщується інформація, що містить гіпертекстові посилання та QR-коди на форми-опитувальники (анкети) для оцінювання суб’єктами звернення якості наданих їм адміністративних послуг, в тому числі на комп’ютерній техніці, у терміналах, інших технічних засобах, а також на відповідних веб-сайтах. Зазначена інформація розміщується окремо в секторах прийому, інформування, очікування та обслуговування.";
4) у пункті 9:
абзац другий після слова "утворених" доповнити словами "на території міських, селищних, сільських територіальних громад. Їх рекомендована кількість";
абзаци третій - п’ятий замінити абзацами такого змісту:
"до 5 тис. осіб, - не менш як три місця;
від 5 до 10 тис. осіб, - не менш як п’ять місць;
від 10 до 20 тис. осіб, - не менш як 10 місць;
від 20 до 50 тис. осіб, - не менш як 15 місць;
від 50 до 100 тис. осіб, - не менш як 20 місць;
більш як 100 тис. осіб, - не менш як 30 місць.".
У зв’язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами дев’ятим та десятим;
в абзаці дев’ятому слова "тих, що мають вади зору" замінити словами "осіб з інвалідністю з порушеннями зору";
абзац десятий після слів "робочі місця адміністраторів," доповнити словами "та на пересувних віддалених робочих місцях адміністраторів";
5) пункт 11 викласти в такій редакції:
"11. Площа секторів очікування та обслуговування центру, його територіального підрозділу та приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора, а також площа пересувного віддаленого робочого місця адміністратора "Мобільний центр" повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.
Рекомендована площа секторів очікування та обслуговування становить для центрів, утворених на території міських, селищних, сільських територіальних громад з населенням:
до 10 тис. осіб, - не менш як 30 кв. метрів;
від 10 до 50 тис. осіб, - не менш як 50 кв. метрів;
від 50 до 100 тис. осіб, - не менш як 70 кв. метрів;
більш як 100 тис. осіб, - не менш як 100 кв. метрів.";
6) у пункті 12:
абзац другий після слів "робочих місць адміністратора" доповнити словами ", місця розташування майданчиків, на яких працюють пересувні віддалені робочі місця адміністратора "Мобільний центр";
абзац третій після слова "віддалених" доповнити словами "(у тому числі пересувних)", а після слів "(прийомні дні та години, вихідні дні)" - словами ", який затверджується органом, що утворив центр, з урахуванням потреб суб’єктів звернення та відповідно до вимог Закону України "Про адміністративні послуги";
абзац четвертий після слова "віддалені" доповнити словами "(у тому числі пересувні)";
абзац чотирнадцятий після слів "утворив центр" доповнити словами ", сільським, селищним, міським головою, керівником військово-цивільної адміністрації населеного пункту", а після слів "віддалені робочі місця адміністраторів" - словами "або на пересувних віддалених робочих місцях адміністраторів";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"графік надання консультацій, прийому суб’єктів звернень суб’єктами, які забезпечують консультування та прийом у приміщеннях центру;
інформацію щодо можливостей отримання послуг он-лайн в електронному вигляді;
інформацію щодо електронного урядування та електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, цифрових інновацій та технологій.";
7) перше речення абзацупершого і абзац другий пункту 13 після слова "віддалені" доповнити словами "(у тому числі пересувні)";
8) пункт 16 викласти в такій редакції:
"16. У разі надання адміністративних послуг через центр консультації з питань надання таких послуг проводяться (у тому числі представниками суб’єктів надання адміністративних послуг) виключно у центрі, його територіальних підрозділах, на віддалених робочих місцях адміністраторів.";
9) у пункті 20 слова "місце розташування центру (його територіальних підрозділів, віддалених робочих місць адміністраторів (в разі їх утворення)," виключити, після слів "місця паркування" доповнити словами ", доступність центру для осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату";
10) пункти 22, 23, перше і друге речення пункту 25 після слів "на віддалених" доповнити словами "(у тому числі пересувних)";
11) у пункті 27:
абзац перший після слова "віддалених" доповнити словами "(у тому числі пересувних)";
доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:
"За рішенням органу, який утворив центр, окремі завдання адміністратора, пов’язані з отриманням вхідного пакета документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може виконувати староста, а також у випадках, передбачених законодавством, інша уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, військово-цивільної адміністрації населеного пункту.
У випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу суб’єкта звернення адміністратор центру складає заяву в електронній формі, друкує її та надає суб’єкту звернення для перевірки та підписання.".
У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;
12) у пункті 29:
абзац перший після слова "віддаленому" доповнити словами "(у тому числі пересувному)";
в абзаці другому слова "Єдиний державний портал адміністративних послуг" замінити словами "Єдиний державний вебпортал електронних послуг";
13) пункт 35 після слова "віддаленому" доповнити словами "(у тому числі пересувному)", а після слів "засобами поштового" - словами "зв’язку, у тому числі кур’єром за додаткову плату,";
14) абзац другий пункту 36 після слів "та на віддаленому" доповнити словами "(у тому числі пересувному)";
15) пункт 40 після слів "що передав відповідні документи" доповнити словами ", та у разі потреби оформляється акт приймання-передачі";
16) пункт 41 доповнити абзацом такого змісту:
"Передача справ до суб’єкта надання адміністративної послуги може здійснюватися шляхом надсилання електронних копій оригіналів паперових документів (фотокопій) з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку, зокрема через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, передача справ у паперовій формі у такому разі не здійснюється, крім випадків, передбачених законодавством.";
17) пункт 42 після слів "до листа про проходження справи" доповнити словами "та до акта приймання-передачі (у разі його оформлення)";
18) пункт 45 після слова "віддаленого" доповнити словами "(у тому числі пересувного)", а після слів "в листі про проходження справи" - словами "та в акті приймання-передачі (у разі його оформлення)";
19) друге речення пункту 48 після слів "а потім передається" доповнити словами "суб’єкту надання адміністративних послуг";
20) абзац третій пункту 51 після слів "що працює на віддаленому" доповнити словами "(у тому числі пересувному)";
21) доповнити Примірний регламент (588-2013-п) пунктом 51-1 такого змісту:
"51-1. Суб’єкт звернення може відкликати свою заяву про надання адміністративної послуги до моменту прийняття рішення у справі, крім випадків, визначених законодавством.
Адміністратор центру невідкладно у день надходження заяви здійснює її реєстрацію, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу та дати отримання заяви про відкликання, та невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, передає суб’єкту надання адміністративної послуги, якому передано вхідний пакет документів щодо даної справи.
Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви про відкликання, повертає оригінали документів, подані для надання адміністративної послуги, до центру, про що зазначається в листі про проходження справи та в акті приймання-передачі (у разі його оформлення).
Адміністратор центру невідкладно у день надходження оригіналів документів від суб’єкта надання адміністративної послуги повідомляє про це суб’єкту звернення.
Відкликання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється з урахуванням процедур, визначених пунктами 27-51 цього Примірного регламенту.";
22) у пункті 52:
абзац перший після слова "віддаленого" доповнити словами "(у тому числі пересувного)";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Територіальний підрозділ центру, адміністратор центру, що працює на віддаленому (у тому числі пересувному) робочому місці, можуть обслуговувати населення одного або кількох старостинських округів.";
абзаци четвертий і п’ятий виключити;
23) пункт 53 після слів "віддалене робоче місце адміністратора," доповнити словами "або на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора";
24) розділ "Особливості діяльності територіального підрозділу центру, адміністратора центру, що працює на віддаленому робочому місці, утворених в об’єднаній територіальній громаді" викласти в такій редакції:
"Особливості діяльності пересувних віддалених робочих місць адміністраторів
55. Пересувне віддалене робоче місце адміністратора призначене для проведення виїзного надання адміністративних послуг суб’єктам звернення із застосуванням таких сервісів:
1) "Мобільний адміністратор" - обслуговування проводиться адміністратором за місцем проживання/перебування суб’єкта звернення (житло, заклад охорони здоров’я, заклад соціального захисту тощо) за допомогою ручного мобільного комплекту програмних та технічних засобів з вільним доступом до Інтернету;
2) "Мобільний центр" - обслуговування проводиться адміністратором та представниками суб’єктів надання адміністративних послуг на спеціально підготовленому майданчику у транспортному засобі, обладнаному відповідним комплектом програмних та технічних засобів з вільним доступом до Інтернету.
Формування комплекту програмних та технічних засобів, що використовуються на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора, здійснюється залежно від адміністративних послуг, які надаються на такому робочому місці.
Захист інформації на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
56. Орган, що утворив центр, визначає порядок роботи пересувного віддаленого робочого місця адміністратора та перелік категорій суб’єктів звернення, яким можуть надаватися адміністративні послуги на ньому.
57. Сервіс "Мобільний центр" застосовується для надання адміністративних послуг мешканцям населених пунктів, визначених органом, що утворив центр, з урахуванням територіальної доступності.
Сервіс "Мобільний адміністратор" застосовується для надання адміністративних послуг маломобільним групам населення.
Органом, що утворив центр, можуть бути визначені інші категорії суб’єктів звернення, яким можуть надаватися адміністративні послуги за допомогою сервісу "Мобільний адміністратор".
58. Складення (уточнення) маршруту та графіка роботи пересувного віддаленого робочого місця адміністратора здійснюється не рідше одного разу на тиждень на підставі заяв про надання відповідного сервісу. Якщо у роботі пересувного віддаленого робочого місця адміністратора беруть участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг, маршрут та графік роботи погоджується із зазначеними суб’єктами.
Інформація про маршрут та графік роботи пересувного віддаленого робочого місця адміністратора повинна своєчасно оновлюватися та бути доступною для населення, яке обслуговується на ньому.
59. Заяви про надання відповідного сервісу подаються до центрів, їх територіальних підрозділів, віддалених робочих місць адміністраторів суб’єктами звернення, їх представниками, родичами, особами, які здійснюють догляд за ними або проживають разом з ними, а також старостами, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, іншими закладами та установами, де проживають/перебувають суб’єкти звернення, одним із таких способів:
1) в усній формі - у разі відвідування центру, територіального підрозділу, віддаленого робочого місця адміністратора або подання заяви за телефоном;
2) у паперовій формі - у разі надсилання заяви поштою;
3) в електронній формі - у разі подання заяви через відповідну інформаційно-телекомунікаційну систему.
60. Про застосування відповідного сервісу адміністратор невідкладно повідомляє особі, яка подала заяву, а за наявності обґрунтованих причин - у строк не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви у спосіб, вказаний нею в заяві.
У разі потреби адміністратор звертається до суб’єкта звернення або особи, яка подала заяву, для уточнення відомостей, зазначених у ній.
61. У повідомленні про застосування відповідного сервісу обов’язково зазначаються дата та місце, за якими буде надана адміністративна послуга, а також реквізити для оплати адміністративного збору (якщо адміністративна послуга є платною) і способи оплати безпосередньо на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора.
62. У повідомленні про відмову у застосуванні відповідного сервісу обов’язково зазначаються підстави такої відмови (одна або кілька), а саме:
1) суб’єкт звернення не належить до категорій осіб, обслуговування яких проводиться із застосуванням сервісу відповідно до пункту 57 цього Примірного регламенту;
2) послуга не включена до переліку адміністративних послуг, що надаються на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора;
3) суб’єкт звернення проживає/перебуває за межами території міської, селищної, сільської територіальної громади, яка обслуговується пересувним віддаленим робочим місцем адміністратора.
63. Візит адміністратора до суб’єктів звернення із застосуванням сервісу "Мобільний адміністратор" здійснюється відповідно до графіка роботи, визначеного міською, селищною, сільською радою, військово-цивільною адміністрацією населеного пункту, на службовому або громадському транспорті чи пішки залежно від складу ручного мобільного комплекту програмних та технічних засобів, маршруту руху та кількості суб’єктів звернення, які обслуговуються.
Про свій візит адміністратор попереджає суб’єкта звернення або особу, яка подала заяву про надання відповідного сервісу.
64. Візит адміністратора припиняється, а сервіс "Мобільний адміністратор" не застосовується за наявності підстав, визначених пунктом 62 цього Примірного регламенту.
65. Під час застосування сервісу "Мобільний центр" забороняється:
1) розміщувати у транспортному засобі, на базі якого функціонує сервіс, більшу кількість суб’єктів звернень, ніж це передбачено облаштованими робочими місцями/сидіннями в ньому;
2) використовувати транспортний засіб, на базі якого функціонує сервіс, в інших цілях ніж надання адміністративних послуг;
3) надавати адміністративні послуги під час руху транспортного засобу, на базі якого функціонує сервіс, а також у місцях, не передбачених маршрутом.
66. Прийняття та опрацювання вхідного пакета документів, а також повернення вихідного пакета документів на пересувних віддалених робочих місцях адміністратора здійснюється відповідно до вимог цього Примірного регламенту.";
25) Доповнити Примірний регламент (588-2013-п) додатками 1-5 розділ такого змісту:
( Див. додатки (818-2021-пd) )
3. Підпункт 3 пункту 11 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг (249-2021-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 249 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 27, ст. 1455), викласти в такій редакції:
"3) облаштування центру позначенням "Центр Дії", навігаційними табличками (табличками, які використовуються для орієнтування у центрі), піктограмами за зразками, передбаченими Примірним регламентом центру надання адміністративних послуг (588-2013-п) , затвердженим постановою Кабінетів Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2396);".