БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 липня 2021 р. № 822
Київ

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань розвитку системи державних реєстрів та кадастру нерухомого майна

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань розвитку системи державних реєстрів та кадастру нерухомого майна у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань розвитку системи державних реєстрів та кадастру нерухомого майна, що додається.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 49
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 822

СКЛАД

Міжвідомчої робочої групи з питань розвитку системи державних реєстрів та кадастру нерухомого майна

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації, голова Міжвідомчої робочої групи
Перший заступник Міністра цифрової трансформації, заступник голови Міжвідомчої робочої групи
Міністр розвитку громад та територій
Міністр юстиції
Міністр аграрної політики та продовольства
Заступник Міністра розвитку громад та територій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Заступник Міністра юстиції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Заступник Міністра економіки
Заступник Міністра культури та інформаційної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації
Голова Держгеокадастру
Перший заступник Голови Держгеокадастру
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (за згодою)
Голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради України Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України (за згодою)
Директор департаменту координації проектів цифрової трансформації Мінцифри
Директор директорату розвитку системи електронних реєстрів Мінцифри
Генеральний директор директорату просторового планування територій та архітектури Мінрегіону
Генеральний директор директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Мінрегіону
Директор департаменту приватного права Мін’юсту
Директор департаменту ведення державного земельного кадастру Держгеокадастру
Представники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування (за згодою)
Генеральний директор державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" (за згодою)
Генеральний директор державного підприємства "Національні інформаційні системи" (за згодою)
Виконавчий директор громадської організації "Офіс ефективного регулювання" (за згодою)
Представники проектів Міжнародної технічної допомоги (за згодою)
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 822

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу робочу групу з питань розвитку системи державних реєстрів та кадастру нерухомого майна

1. Міжвідомча робоча група з питань розвитку системи державних реєстрів та кадастру нерухомого майна (далі - Міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що утворюється з метою узгодження дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо розвитку системи державних реєстрів та кадастру нерухомого майна.
2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:
1) підготовка пропозицій щодо:
удосконалення внесення даних, забезпечення повноти і достовірності даних у реєстрах нерухомого майна;
запровадження використання унікальних ідентифікаторів для обміну даними між електронними інформаційними ресурсами;
удосконалення електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів;
2) підготовка пропозицій (рекомендацій) щодо створення єдиного Державного адресного реєстру і реєстру будівель та споруд.
4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
1) вивчає результати діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;
2) проводить моніторинг стану виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади покладених на них завдань розвитку системи державних реєстрів та кадастру нерухомого майна;
3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань розвитку системи державних реєстрів та кадастру нерухомого майна;
4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.
5. Міжвідомча робоча група має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).
6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
7. Посадовий склад Міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.
Головою Міжвідомчої робочої групи є Віце-прем’єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації.
Голова Міжвідомчої робочої групи затверджує персональний склад Міжвідомчої робочої групи та вносить у разі потреби до нього зміни.
Голова Міжвідомчої робочої групи має одного заступника.
Секретар Міжвідомчої робочої групи обирається на першому засіданні Міжвідомчої робочої групи за пропозицією голови Міжвідомчої робочої групи.
8. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови не рідше ніж один раз на два місяці.
Засідання Міжвідомчої робочої групи веде її голова, а в разі його відсутності - заступник.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.
Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
Голова Міжвідомчої робочої групи може прийняти рішення про проведення засідання Міжвідомчої робочої групи у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Міжвідомчої робочої групи в такому режимі у засіданні Міжвідомчої робочої групи.
9. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.
Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
10. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
11. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснює Мінцифри.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 822

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. № 822 (822-2018-п) "Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань створення Єдиного адресного реєстру України" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 81, ст. 2702).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 197 (197-2019-п) "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. № 822" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 24, ст. 857).
3. Пункт 32 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 123 (123-2020-п) "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства цифрової трансформації" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 19, ст. 741).