БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.2021 № 474
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 серпня 2021 р.
за № 996/36618

Про затвердження Змін до Порядку розроблення паспорта водного об’єкта

З метою упорядкування питань, пов’язаних з наданням у користування водних об’єктів на умовах оренди, згідно з пунктом 8 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (614-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 614, та з урахуванням положень статті 51 Водного кодексу України (213/95-ВР) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку розроблення паспорта водного об’єкта (z0775-13) , затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за № 775/23307, що додаються.
2. Департаменту сталого природокористування (Олександр БОНЬ) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Михайла ХОРЄВА.
Міністр
Р. Абрамовський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного агентства
водних ресурсів України
В. Шліхта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів
України
14 липня 2021 року № 474
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 серпня 2021 р.
за № 996/36618

ЗМІНИ

до Порядку розроблення паспорта водного об’єкта

1. У пункті 2 (z0775-13) слова "ставках та озерах" замінити словами "ставках, озерах та замкнених природних водоймах".
2. Пункт 3 (z0775-13) викласти в такій редакції:
"3. Замовником робіт із розроблення паспорта водного об’єкта є орган, що здійснює розпорядження земельною ділянкою під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України (далі - розпорядник земельної ділянки під водою).".
3. У пункті 4 (z0775-13) :
підпункт 4.1 викласти в такій редакції:
"4.1. Короткої пояснювальної записки, де зазначаються:
назва водного об’єкта;
назва річки (водотоку) на якій (якому) розташований водний об’єкт, басейн річки;
місцезнаходження водного об’єкта;
місцезнаходження греблі (у разі наявності), відстань від гирла річки до греблі;
призначення водного об’єкта (водосховища, ставка) відповідно до проєкту будівництва;
тип водного об’єкта (русловий/нерусловий);
вид експлуатації (у каскаді / ізольовано, з можливістю / без можливості регулювання рівня води);
вид регулювання стоку (сезонний/річний/багаторічний);
наявність правил експлуатації водного об’єкта;
власник/балансоутримувач/користувач гідротехнічної споруди.";
підпункт 4.2 викласти в такій редакції:
"4.2. Характеристик річки (водотоку):
назва річки (водотоку), на якій (якому) розташований водний об’єкт, басейн річки;
водозбірна площа, км-2 (у гирлі річки та в створі греблі);
гідрологічні показники стоку (у гирлі річки та в створі греблі):
модуль річного стоку, л/с з 1 км-2;
середній багаторічний обсяг стоку, тис. м-3 (за рік, в тому числі за період повені);
витрати води, м-3/с: середня багаторічна, середньомісячна мінімальна (95 % забезпеченості);
величина екологічних витрат води, м-3/с;
внутрішньорічний розподіл стоку (у роки із 50, 75, 95 % забезпеченості), тис. м-3 (у гирлі річки та у створі греблі).
Для неруслових водосховищ і ставків, а також озер та замкнених природних водойм у цьому підпункті зазначаються дані лише про приналежність до басейну річки та про водозбірну площу водного об’єкта.";
підпункт 4.3 викласти в такій редакції:
"4.3. Характеристик водного об’єкта:
довжина, м;
максимальна та середня ширина, м;
найбільша та середня глибина, м;
площа водного дзеркала при нормальному підпірному рівні (далі - НПР), га (для озер і замкнених природних водойм - при природному рівні, га);
відсоток заростання водного об’єкта, %;
відмітка НПР, м Балтійської системи висот (далі - БС) (для озер і замкнених природних водойм - відмітка природного рівня, м БС);
відмітка максимального (форсованого) підпірного рівня (далі - ФПР), м БС (для озер і замкнених природних водойм не визначається);
відмітка рівня мертвого об’єму (далі - РМО), м БС (для озер і замкнених природних водойм не визначається);
об’єм при НПР, тис. м-3 (для озер і замкнених природних водойм - при природному рівні, тис. м-3);
об’єм при ФПР, тис. м-3 (для озер і замкнених природних водойм не визначається);
об’єм при РМО, тис. м-3 (для водних об’єктів без можливості регулювання не визначається);
корисний об’єм, тис. м-3;
об’єм екологічного попуску, тис. м-3 (визначається окремо для кожного водного об’єкта для діапазону від 0,3 до 0,5 м від НПР, для водних об’єктів без можливості регулювання не визначається);
основні хімічні та фізико-хімічні показники якості води, специфічні синтетичні та несинтетичні речовини;
втрати на випаровування та фільтрацію протягом року, тис. м-3.".
абзац п’ятий підпункту 4.5. викласти в такій редакції:
"спосіб регулювання (затвори щитові / засувки);";
у підпункті 4.8:
абзац третій викласти в такій редакції:
"план водного об’єкта, М 1:500 - 1:10000 (із зазначенням відміток дна у м БС, кадастрового номера земельної ділянки під водним об’єктом або координат кутових точок водного об’єкта (не менше 6) у системі координат WGS-84);";
в абзацах четвертому та п’ятому слово "гідровузла" замінити словами "гідротехнічної споруди".
4. У пункті 5 (z0775-13) слова "Державним агентством водних ресурсів України" замінити словом "Держводагентством".
5. Пункт 6 (z0775-13) викласти в такій редакції:
"6. Паспорт водного об’єкта розробляється в чотирьох примірниках, які зберігаються по одному: в басейновому управлінні водних ресурсів, Держводагентстві, у розпорядника земельної ділянки під водою, а також надається користувачу.
Після закінчення строку оренди орендар повертає свій примірник паспорта водного об’єкта розпоряднику земельної ділянки під водою.".
6. Абзац перший пункту 7 (z0775-13) викласти в такій редакції:
"7. Паспорт водного об’єкта підлягає коригуванню кожні 15 років, а також у разі змін технічних параметрів водного об’єкта і гідротехнічних споруд.".
Заступник директора
Департаменту сталого
природокористування -
начальник відділу
морської політики
О. Бонь