БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.06.2021 № 608
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 серпня 2021 р.
за № 1022/36644

Про затвердження Положення про спеціалізовану науково-технічну раду МОН з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів

Відповідно до пункту 28 Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 року № 971 (971-2019-п) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 419), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про спеціалізовану науково-технічну раду МОН з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів, що додається.
2. Директорату науки та інновацій (Безвершенко Ю.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Кизима М.
Міністр
С. Шкарлет
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
02 червня 2021 року № 608
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 серпня 2021 р.
за № 1022/36644

ПОЛОЖЕННЯ

про спеціалізовану науково-технічну раду МОН з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів

І. Загальні положення

1. Спеціалізована науково-технічна рада МОН з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів (далі - рада) утворюється з метою проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт та проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020".
Рада є консультативно-дорадчим органом МОН.
2. Рада у своїй роботі керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
3. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності ради здійснює структурний підрозділ МОН, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності (далі - підрозділ).
4. Терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Положенні про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020" (971-2019-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 року № 971 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 419).

II. Завдання та повноваження ради та секцій ради за тематичними напрямами конкурсу

1. Завданням ради є науково-експертне забезпечення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт та проєктів (далі - конкурс), поданих на конкурс у формі заявки на участь у конкурсі (далі - заявка) учасниками конкурсу, які претендують на отримання фінансування за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020".
Рада виконує функції конкурсної комісії.
Конкурсною комісією є рада та секції ради за тематичними напрямами конкурсу.
2. До повноважень ради належать:
1) здійснення науково-експертного забезпечення конкурсу;
2) аналіз роботи секцій ради за тематичними напрямами конкурсу (далі -секції);
3) формування остаточних пропозицій щодо переліку наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проєктів, рекомендованих секцією для фінансування, та орієнтовного обсягу фінансування кожної наукової роботи, науково-технічного та інфраструктурного проєктів у вигляді рейтингового списку (далі - остаточні пропозиції).
3. До повноважень секцій належать:
1) прийняття рішень щодо регламенту своєї роботи;
2) організація проведення наукової і науково-технічної експертизи заявок відповідно до статті 13 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" (51/95-ВР) та умов конкурсу;
3) підготовка пропозицій щодо переліку наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проєктів, рекомендованих секцією для фінансування, та орієнтовного обсягу фінансування наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проєктів за результатами експертних оцінок заявок у вигляді рейтингового списку (далі - пропозиції);
4) підготовка протоколу із зазначенням результатів наукової і науко-технічної експертизи заявок;
5) надання консультативної та організаційної підтримки щодо участі у конкурсі.

III. Порядок формування ради та секцій ради за тематичними напрямами конкурсу

1. Рада утворюється МОН у складі голови, секретаря та членів ради.
2. Персональний склад ради затверджується наказом МОН.
Головою ради є перший заступник Міністра освіти і науки, який за своїми функціональними обов’язками забезпечує реалізацію державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.
До складу ради входять три працівники МОН, голови секцій ради за тематичними напрямами конкурсу та провідні вчені.
Пропозиції щодо персонального складу ради формує підрозділ з урахуванням рекомендацій провідних закладів вищої освіти та наукових установ, які спеціалізуються на провадженні наукової, науково-технічної діяльності у відповідних сферах.
Загальна кількість членів ради не перевищує 25 осіб.
3. Склад секцій формується з провідних вчених, які є фахівцями за відповідними тематичними напрямами, за пропозиціями підрозділу з урахуванням рекомендацій провідних закладів вищої освіти та наукових установ, які спеціалізуються на провадженні наукової, науково-технічної діяльності у відповідних сферах.
4. Утворюється 18 секцій, що відповідає кількості тематичних напрямів конкурсу.
5. Персональний склад кожної секції затверджується наказом МОН.
Загальна кількість членів секції не перевищує три особи.
6. Члени ради та секцій не можуть бути науковими керівниками та входити до складу авторських колективів наукової роботи, науково-технічного та інфраструктурного проєкту.

IV. Права та обов’язки членів секцій

1. Члени секцій беруть участь у роботі секцій на громадських засадах.
2. Члени секції мають право:
1) ознайомлюватися з інформацією та матеріалами з питань, що належать до компетенції секції;
2) висловлювати свої думки, пропозиції, зауваження, що додаються до протоколу засідання секції.
3. Члени секції зобов’язані:
1) брати участь у роботі секції та її засіданнях;
2) дотримуватися принципу об’єктивності під час проведення наукової і науково-технічної експертизи заявок;
3) бути доброчесними та неупередженими в прийнятті рішень;
4) повідомляти про наявність конфлікту інтересів щодо себе або інших членів секції під час розгляду матеріалів, поданих до секції.
Заява про конфлікт інтересів члена секції розглядається на її засіданні та заноситься до протоколу.
Член секції, у якого виявлено конфлікт інтересів, не приймає участь у обговоренні відповідної заявки та голосуванні щодо неї;
5) дотримуватись вимог цього Положення;
6) не розголошувати інформацію, яка вважається конфіденційною.
4. Члени секції не можуть брати участь у розгляді заявок, поданих підприємством, установою або організацією, у яких вони працюють (за основним місцем роботи або за сумісництвом) або мають спільні наукові публікації з керівником або є авторами, виконавцями наукової роботи, опублікованої протягом останніх п’яти років.

V. Організація роботи секцій

1. На першому засіданні кожної секції обираються її голова та секретар.
2. Секція відповідного тематичного напряму виконує такі функції:
прийняття рішень щодо регламенту своєї роботи;
організація проведення наукової і науково-технічної експертизи заявок відповідно до статті 13 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" (51/95-ВР) та умов конкурсу;
розроблення та затвердження критеріїв та механізму відбору експертів, які проводитимуть наукову і науково-технічної експертизу заявок наукових робіт та проєктів;
обрання експертів з числа вітчизняних та/або іноземних вчених у відповідній галузі, які мають науковий ступінь, наукові публікації та досвід дослідницької діяльності у сфері, що змістовно наближена до тематичного напряму наукової роботи, науково-технічного та інфраструктурного проєктів;
взаємодія з підрозділом з питань розміщення на офіційному вебсайті МОН критеріїв відбору експертів та опрацювання поданих кандидатами в експерти онлайн-анкет;
розподіл заявок між експертами;
розгляд заявок з урахуванням результатів їх наукової і науково-технічної експертизи;
підготовка пропозицій;
підготовка протоколу із зазначенням результатів розгляду заявок;
надання консультативної та організаційної підтримки учасникам конкурсу щодо участі у конкурсі.
У разі коли пропонований секцією обсяг фінансування наукової роботи, науково-технічного та інфраструктурного проєкту є нижчим, ніж зазначений у заявці, на засідання секції запрошується учасник конкурсу, який подав заявку, з метою отримання додаткової інформації, необхідної для прийняття остаточного рішення щодо обсягу фінансування.
Інформація про розподіл заявок між експертами є конфіденційною.
3. Голова секції:
1) головує на засіданні секції, забезпечує неупереджений і об’єктивний розгляд заявок з урахуванням експертних висновків за результатами наукової і науково-технічної експертизи, та інших питань порядку денного;
2) ставить на голосування питання формування пропозицій;
3) оголошує результати голосування та прийняті пропозиції;
4) представляє результати роботи секції на засіданнях ради.
4. Секретар секції:
1) здійснює організаційне забезпечення роботи секції;
2) готує матеріали, що подаються секції для розгляду на її засіданнях;
3) інформує членів секції про дату, місце та час проведення засідання;
4) готує протоколи засідань секції;
5) зберігає документацію, пов’язану з роботою секції;
6) здійснює взаємодію між секцією та радою.
5. Матеріали, що подаються на розгляд секції, зокрема експертні висновки, інформація про загальну кількість балів заявки, дату, час і місце проведення засідання та порядок денний доводяться до відома її членів секретарем секції не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати його проведення.
6. Засідання секції вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох її членів.
Засідання секції може проводитися з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу.
Засідання секції можуть проводитися дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, зокрема
відеоконференцзв’язку, за умови забезпечення надійної автентифікації всіх членів секції.
Під час засідання секції забезпечується його аудіовізуальна фіксація, на відповідний запис накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) секретаря секції або уповноваженої особи та додається до протоколу.
Звукозапис засідання секції зберігається підрозділом до моменту завершення виконання профінансованих за результатами конкурсного відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проєктів.
7. Рішення секції приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального складу її членів.
Після закінчення голосування голова секції оголошує результати голосування та пропозиції.
8. Член секції, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово висловити окрему думку з відповідного питання, яка долучається до протоколу засідання.
9. Рішення секції оформляються протоколом, до якого додається перелік наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проєктів, рекомендованих секцією для фінансування та орієнтовний обсяг фінансування кожної наукової роботи, науково-технічного та інфраструктурного проєкту.
Протокол, складений протягом трьох робочих днів після проведення засідання, створюється також в електронній формі та підписується головою та секретарем відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) та "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) .
10. Протокол разом з додатками, а також заявки разом з експертними висновками з наведеною оцінкою експертів та коментарем передаються раді для прийняття рішення.

VI. Права та обов’язки членів ради

1. Члени ради беруть участь у роботі ради на громадських засадах.
2. Члени ради мають право:
1) ознайомлюватись з інформацією та матеріалами з питань, що належать до її компетенції;
2) висловлювати свої думки, пропозиції, зауваження, що додаються до протоколу засідання.
3. Члени ради зобов’язані:
1) брати участь у роботі ради;
2) дотримуватися принципу об’єктивності під час розгляду поданих матеріалів;
3) бути доброчесними та неупередженими в прийнятті рішень;
4) повідомляти про наявність конфлікту інтересів щодо себе або інших членів ради під час розгляду поданих матеріалів.
Заява про конфлікт інтересів члена ради розглядається на її засіданні та заноситься до протоколу.
Член ради, у якого виявлено конфлікт інтересів, не приймає участь у обговоренні відповідної заявки та голосуванні щодо неї;
5) дотримуватись вимог цього Положення;
6) не розголошувати інформацію, яка вважається конфіденційною.
VII. Організація роботи ради
1. На засіданні ради проводиться аналіз роботи секцій та формування остаточних пропозицій.
2. Голова ради:
1) формує порядок денний засідань ради;
2) головує на засіданні ради, забезпечує неупереджений і об’єктивний розгляд матеріалів, що подаються до ради, та інших питань порядку денного, ставить питання на голосування, оголошує його результати.
3. Секретар ради призначається МОН з числа працівників МОН, що входять до складу ради.
Секретар ради:
1) здійснює організаційне забезпечення засідань ради;
2) готує матеріали, що подаються до ради для розгляду на її засіданнях;
3) інформує членів ради про дату, місце та час проведення засідання;
4) готує протоколи засідань;
5) зберігає документацію, пов’язану з роботою ради;
6) передає інформацію про результати засідань ради підрозділу.
4. У разі відсутності секретаря ради його обов’язки виконує особа, уповноважена головою ради.
5. Матеріали, що подаються на розгляд ради (протокол засідання секцій разом з додатками, а також заявки разом з експертними висновками з наведеною загальною кількістю балів заявки та коментарем), інформація про дату, час і місце проведення засідання та порядок денний доводяться до відома її членів секретарем ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати його проведення.
6. Засідання ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів.
Засідання ради може проводитися з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу.
Засідання ради можуть проводитися дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, зокрема відеоконференцзв’язку, за умови забезпечення надійної автентифікації всіх членів секції.
Під час засідання секції забезпечується його аудіовізуальна фіксація, на відповідний запис накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) секретаря секції або уповноваженої особи та додається до протоколу.
Звукозапис засідання секції зберігається підрозділом до моменту завершення виконання профінансованих за результатами конкурсного відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проєктів.
7. Рішення ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів.
Після закінчення голосування голова ради оголошує результати голосування та прийняте рішення.
8. Член ради, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово висловити окрему думку з відповідного питання, яка долучається до протоколу засідання.
9. На засіданні ради ведеться протокол, який складається протягом одного робочого дня після його проведення.
Протокол створюється також в електронній формі та підписується головою та секретарем відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) та "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) .
10. Рішення ради вводиться в дію наказом МОН.
Генеральний директор
директорату науки та інновацій
Ю. Безвершенко