НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
15.07.2021 № 500
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 серпня 2021 р.
за № 1030/36652

Про затвердження Положення про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" (448/96-ВР) , частини першої статті 48 розділу VI Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (1057-15) , у зв’язку з набранням чинності Законом України від 12 вересня 2019 року № 79-IX (79-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" та Законом України від 19 червня 2020 року № 738-ІХ (738-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04 грудня 2012 року № 2541 (z0226-13) "Про затвердження Положення про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2013 року за № 226/22758;
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 грудня 2012 року № 1746 (za226-13) "Про затвердження Положення про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2013 року за № 226/22758.
3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бойко Ю.
Голова Комісії
Р. Магомедов
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Антимонопольного комітету України
Н. Буроменська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
15 липня 2021 року № 500
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 серпня 2021 р.
за № 1030/36652

ПОЛОЖЕННЯ

про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

1. Це Положення встановлює граничний розмір витрат, визначених пунктами 4-9 частини першої статті 48 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (1057-15) , що відшкодовуються надавачам послуг за рахунок пенсійних активів недержавного пенсійного фонду (далі - пенсійний фонд).
2. Терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (1057-15) та у Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (3480-15) .
3. Нарахування витрат, пов’язаних з наданням послуг з адміністрування пенсійного фонду, з управління активами пенсійного фонду та послуг зберігача, здійснюється кожного робочого дня як відсоток від чистої вартості активів пенсійного фонду.
4. Витрати, пов’язані з оплатою послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду; оплатою послуг інвестиційних фірм, веденням обліку та перереєстрацією прав власності на активи пенсійного фонду; оплатою послуг з оцінки об’єктів нерухомості, управління, експлуатації та поліпшення нерухомого майна, підтвердження оператором організованого ринку звіту про виконані договори, що були укладені на цьому ринку за цінними паперами, які входять/входили до складу активів пенсійного фонду, а також послуг з обслуговування активів пенсійного фонду, в тому числі нотаріальних, відшкодовуються за рахунок пенсійних активів на підставі документів, що підтверджують здійснення витрат.
5. Витрати на проведення окремих операцій з ініціативи учасника пенсійного фонду покриваються за рахунок цього учасника в межах граничних тарифів на окремі операції, визначених у додатку до цього Положення.
6. Річний граничний розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, встановлюється у відсотках від чистої вартості активів пенсійного фонду і становить сім відсотків. Чиста вартість активів пенсійного фонду за звітний рік визначається як сума показників чистої вартості активів, обчислених на кінець кожного дня, поділена на кількість днів у звітному році.
7. Порядок відшкодування витрат особам, зазначеним в пунктах 3та4 цього Положення, визначається радою пенсійного фонду в межах граничного розміру витрат, встановленого пунктом 6 цього Положення, з урахуванням вимог законодавства щодо обмеження рівня винагороди за окремими видами діяльності.
8. Контроль за дотриманням граничного розміру витрат здійснює адміністратор пенсійного фонду.
Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Курочкіна
Додаток
до Положення
про граничний розмір витрат,
пов’язаних із здійсненням
недержавного пенсійного забезпечення

ГРАНИЧНІ ТАРИФИ

на окремі операції, що здійснюються за рахунок учасника пенсійного фонду

№ з/п
Вид послуги
Граничні тарифи
1
Надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит учасника фонду (крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк)
25 гривень
2
Надання інформації на письмову вимогу отримувача пенсії (крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк)
25 гривень
3
Переведення пенсійних коштів учасника фонду з недержавного пенсійного фонду до іншого пенсійного фонду, страхової організації чи на пенсійний депозитний рахунок банку
10% від суми переведення, але не більше 100 гривень