МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.03.2013 № 95
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 березня 2013 р. 
за № 513/23045

Про затвердження Положення про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів

Відповідно до підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України (452/2011) , затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, з метою забезпечення практичного застосування пункту 27 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами (615-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів, що додається.
2. Державній службі геології та надр України (Дудінов В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби геології та надр України Дудінова В.О.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Заступник Міністра -
керівник апарату
Д.Д. Мормуль
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови
Державної служби геології та надр України
С.В. Радованов
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
екології та природних 
ресурсів України 
11.03.2013 № 95
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 березня 2013 р. 
за № 513/23045

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів

1. Це Положення розроблене відповідно до підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України (452/2011) , затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, підпунктів 13 та 14 пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України (391/2011) , затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 391, пункту 27 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами (615-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, та визначає основні організаційні та методичні засади, а також порядок та умови проведення спеціалізованими державними геологічними підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держгеонадр України, державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів (далі - геологічна експертиза) стосовно дотримання умов користування надрами, включаючи континентальний шельф України, з метою ефективного та раціонального використання надр.
2. Геологічна експертиза здійснюється спеціалізованими державними геологічними підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держгеонадр України та які визначаються Держгеонадрами України на конкурсних засадах, ураховуючи їх статутні завдання та спеціалізацію (далі - спеціалізовані підприємства).
Перелік спеціалізованих підприємств розміщується на офіційному веб-сайті Держгеонадр України.
3. Геологічна експертиза - це проведення спеціалізованими підприємствами аналізу документів та матеріалів, у яких відображені геологічні та техніко-економічні показники проведеної надрокористувачем діяльності щодо використання ділянки надр, наданої згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами; визначення достовірності та обґрунтованості цих показників, а також встановлення економічної ефективності промислового освоєння ділянки надр.
4. Проведення спеціалізованими підприємствами геологічної експертизи здійснюється відповідно до норм законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, цього Положення з метою встановлення раціонального й комплексного використання надр на основі оцінки інформації про прогнозні та перспективні ресурси, попередньо оцінені та розвідані запаси корисних копалин, інші чинники стану запасів ресурсів надр, що обумовлюють їх цінність або небезпеку, визначення раціональних умов для встановлення меж ділянок надр, що надаються у користування.
5. Геологічна експертиза ґрунтується на принципах:
достовірності й повноти інформації, документів та матеріалів, що подаються надрокористувачами для проведення геологічної експертизи;
наукової та методичної обґрунтованості й об'єктивності висновків геологічної експертизи;
незалежності експертів геологічної експертизи.
6. Об'єктами геологічної експертизи (залежно від умов укладеного договору) можуть бути:
матеріали початкової геолого-економічної оцінки ділянки надр, які обґрунтовують оцінку прогнозних ресурсів ділянок надр, переданих надрокористувачеві для здійснення геологічного вивчення, пошуково-оцінювальних робіт і розвідки родовищ корисних копалин, що заявлена для отримання спеціального дозволу на користування надрами для геологічного вивчення (у тому числі на дослідно-промислову розробку);
матеріали попередньої геолого-економічної оцінки ділянки надр, які обґрунтовують попередньо оцінені запаси, що заявлена на отримання спеціального дозволу на користування надрами для геологічного вивчення (у тому числі на дослідно-промислову розробку);
матеріали, що обґрунтовують правильність визначення надрокористувачем розміру обов’язкових платежів за користування надрами;
геологічні звіти й картографічні матеріали за результатами науково-дослідних, геолого-зйомочних, пошуково-оцінювальних робіт, геофізичних, гідрогеологічних досліджень, здійснюваних у рамках державних і регіональних програм геологічного вивчення надр за рахунок бюджетних коштів різних рівнів, а також власних коштів надрокористувачів;
передпроектна документація, пов'язана з геологічним вивченням надр;
програми, проекти угод про розподіл продукції й інші матеріали на предмет повноти й комплексності добування корисних копалин, їх раціонального використання й охорони надр;
проведення геологічного вивчення надр та інших робіт, які фінансуються за рахунок відрахувань на розвиток мінерально-сировинної бази, у тому числі переданих видобувним підприємствам, що самостійно проводять роботи з геологічного вивчення надр, а також за рахунок власних коштів надрокористувачів;
проекти на видобуток корисних копалин у частині раціонального й комплексного використання надр;
проекти на переробку мінеральної сировини в частині комплексного використання й охорони надр;
геологічна інформація про ділянки надр, які надані для будівництва й експлуатації підземних споруджень для зберігання нафти й газу, захоронення токсичних речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод і інших потреб, не пов'язаних з розробкою родовищ корисних копалин;
проекти на спеціалізовані геологічні роботи, які виконуються на шельфі морів.
7. Геологічною експертизою (залежно від умов укладеного договору) може здійснюватися аналіз:
повноти та достовірності наданої документації;
виконання державних програм геологорозвідувальних робіт;
обґрунтованості напрямів пошукових, розвідувальних та інших робіт щодо геологічного вивчення надр;
обґрунтованості застосування методик і технологій, якості, комплексності, ефективності робіт з геологічного вивчення надр;
повноти і вірогідності вихідних даних про кількість та якість запасів основних і спільно залягаючих корисних копалин і компонентів, що містяться в них;
наявності матеріалів геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин;
своєчасності і правильності державної реєстрації робіт з геологічного вивчення та використання надр;
дотримання надрокористувачами нормативів, стандартів та інших вимог щодо геологічного вивчення та використання надр;
матеріалів, що обґрунтовують правильність визначення надрокористувачем розміру обов’язкових платежів за користування надрами;
відповідності геологорозвідувальних робіт державним контрактам і замовленням (за наявності), а також проектам з проведення таких робіт;
повноти вивчення геологічної будови надр, гірничо-технічних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних, геолого-екологічних та інших умов родовищ корисних копалин;
використання технічних засобів і методів ведення робіт з геологічного вивчення та використання надр, що включають невиправдані втрати корисних копалин і погіршення їх якості;
виконання рішень уповноважених органів щодо проведеної державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин;
дотримання надрокористувачем умов спеціальних дозволів на користування надрами на введення родовища або окремого покладу корисних копалин у розробку;
дотримання під час дослідної експлуатації родовищ корисних копалин технологій, які б забезпечували необхідне їх вивчення, не знижуючи при цьому їх цінність;
збереження розвідувальних гірничих виробок і свердловин для розробки родовищ корисних копалин, а також геологічної документації, зразків порід, дублікатів проб, що можуть бути використані при подальшому вивченні надр;
виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та охорони надр.
Перелік питань щодо користування надрами, які підлягають вивченню під час проведення геологічної експертизи, визначається договором між надрокористувачем та спеціалізованим підприємством.
8. Геологічна експертиза проводиться за зверненням суб’єкта господарювання на підставі договору між спеціалізованим підприємством та надрокористувачем, який укладається відповідно до вимог законодавства.
За зверненням надрокористувача для проведення геологічної експертизи Держгеонадрами України можуть бути рекомендовані спеціалізовані підприємства залежно від виду користування надрами, корисної копалини, завантаженості, територіального розташування.
9. Спеціалізоване підприємство, якщо це передбачено умовами договору, може:
залучати за домовленістю до проведення геологічної експертизи спеціалістів інших геологічних підприємств, установ та організацій;
визначати кваліфікаційні вимоги до позаштатних експертів, які беруть участь у геологічній експертизі (у разі залучення), та встановлювати їх чисельність;
укладати з геологічними підприємствами, установами, організаціями договори на проведення робіт, необхідних для надання експертного висновку;
визначати, виходячи з обсягу й складності матеріалів, розміри плати за проведення геологічної експертизи;
здійснювати на прохання надрокористувачів геологічну експертизу з виїздом за необхідності безпосередньо на об'єкти користування надрами, а також надавати їм послуги консультаційного характеру;
брати участь у встановленому законодавством порядку в організації проведення екологічної експертизи об'єктів, пов'язаних з використанням природних ресурсів і впливом на навколишнє природне середовище;
отримувати безоплатно у встановленому законодавством порядку від надрокористувачів необхідну інформацію для проведення геологічної експертизи.
10. Спеціалізоване підприємство проводить геологічну експертизу на основі документів та матеріалів, наданих надрокористувачами.
Подані на геологічну експертизу матеріали реєструються у спеціалізованому підприємстві та перевіряються на відповідність вимогам щодо їх повноти і якості.
Якщо подані на геологічну експертизу матеріали не дають змоги достовірно та якісно виконати геологічну експертизу або якщо склад і зміст зазначених матеріалів не відповідає вимогам відповідних нормативно-правових актів у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, всі подані на геологічну експертизу матеріали протягом 10 днів з дня їх надходження повертаються надрокористувачам на доопрацювання із зазначенням недоліків і пропозиціями щодо їх усунення, включаючи проведення додаткових робіт (науково-дослідних, геолого-зйомочних, пошуково-оцінювальних тощо).
Після усунення недоліків матеріали можуть бути повторно подані на геологічну експертизу.
11. Після прийняття матеріалів спеціалізованим підприємством створюється експертна комісія. Склад експертної комісії, в тому числі голова та секретар, формується зі штатних працівників спеціалізованого підприємства, а за потреби та якщо це передбачено умовами договору - і позаштатних експертів. Строк проведення геологічної експертизи встановлюється наказом керівника спеціалізованого підприємства. Кількість експертів обумовлюється характером і складністю матеріалів, наданих надрокористувачем для проведення геологічної експертизи.
Строк проведення геологічної експертизи встановлюється залежно від трудомісткості експертних робіт з урахуванням обсягу представлених на експертизу матеріалів та не повинен перевищувати трьох місяців, окрім випадків продовження строку проведення експертизи за наявності підстав, обумовлених складністю проведення робіт з геологічної експертизи, недостатністю поданих матеріалів, необхідністю проведення додаткового дослідження.
При цьому загальний строк проведення геологічної експертизи не повинен перевищувати шести місяців.
Зміна строку проведення геологічної експертизи та складу експертної комісії за наявності підстав оформляється наказом керівника спеціалізованого підприємства.
12. Результати проведення геологічної експертизи оформляються висновком, який складається у двох примірниках, підписується членами експертної комісії та затверджується керівником спеціалізованого підприємства. При незгоді окремих членів експертної комісії з висновком, підготовленим експертною комісією, вони підписують висновок з позначкою "особлива думка". Особлива думка оформляється експертом у довільній формі і містить обґрунтування причин незгоди експерта з висновками комісії.
Рішення експертної комісії приймається більшістю голосів.
Висновок є остаточним і зміні не підлягає, крім випадку виправлення технічних помилок.
Один примірник висновку геологічної експертизи протягом п’яти днів з дня його затвердження надсилається надрокористувачу, а його копія - до Держгеонадр України.
13. Спеціалізовані підприємства щомісяця надсилають до Держгеонадр України інформацію про стан виконання зобов’язань за укладеними договорами з проведення геологічної експертизи за формою, наведеною у додатку до цього Положення.
Директор
Юридичного департаменту
О.А. Мурзановська
Додаток 
до Положення про проведення 
державної експертизи звітів 
щодо результатів геологічного 
вивчення надр, а також інших 
геологічних матеріалів

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання зобов’язань за укладеними договорами з проведення геологічної експертизи

__________________________________________________________за ___________ 20__ р.

(найменування спеціалізованого підприємства)

№ з/п
Найменування/П.І.Б. надрокористувача
Номер та дата видачі спеціального дозволу на користування надрами
Дата укладення договору
Дата закінчення дії договору
Вартість виконання робіт
Стан виконання сторонами договору зобов’язань
1
2
3
4
5
6
7
Керівник         ____________     ____________ 
              (підпис)       (П.І.Б.)
М.П.